Tehnologija koja nam omogućava da iskoristimo sunčevu svetlost kao najčistiji izvor energije  intenzivnije je razvijana 80tih godina prošlog veka.


Danas predstavlja dominantu razvojnu tehnologiju u gotovo svim razvijenim zemljama sveta. Cene komponenata koje čine solarnu elektranu su se veoma smanjile ,a njihove tehničke karakteristike su se drastično poboljšale. Naša država je zakonskim propisima, kao i subvencijom , regulisala otkup ,,zelenih kilovata,, te je time napravljen značajan korak za sve potencijalne investitore , koji  bi  sa ulaganjem u solarnu elektranu  postali deo jedne svetske porodice proizvođača čiste i ekološki održive energije.

 Sam životni vek solarne elektrane se kreće izmedju 25 -30 godina,a ukoliko se sve dobro isprojektuje i optimizuje kao i izvede , investicija se isplaćuje u roku od 7 – 8 godina. Godišnji profit u odnosu na osnovni ulog se kreće između od 10- 14 %.

Sav prihod od vremena potpune otplate investicije, pa do kraja veka trajanja  fotonaponske elektrane  je znatan i predstavlja  čist profit !

Solarna elektrana se može instalirati na krov , može biti zamena krova, ili  se može postaviti na zemljištu.Najčešća pitanja vezana za opravdanost investiranja u solarnu elektranu

·         Perid otplate investicije
·         pravilan izbor lokacije
·         adekvatan izbor opreme
·         set administrativno-pravnih rešenja , dozvola , mišljenja i saglasnosti .

Najpre se kreće od samog mesta postavljanja ,

odabiru se površine koje su okrenute ka jugu  bez zasenčenja. Sam nagib krova nije presudan jer se pravilinim izborom podkonstrukcija rešava problem idealnog postavljanja fotonaponskih modula !

Preporuka je da se biraju kvalitetne komponente sa dugogodišnjom ,a negde i sa deceniskom
garancijom ,što pruža izvesnu sigurnost za optimalan rad elektrane u njenom periodu otplate kao i nakon toga .


Koja je dokumentacija potrebna za priključenje na mrežu ?

TEHNIČKO EKONOMSKA ANALIZA je osnov sa kojom se počinje investicioni  ciklus  – ona je uvod i pruža potpuno upoznavanje  investitora sa svim elementima koje investitor mora da zna kako bi se sa sigurnošću upustio u ovaj oblik ulaganja  kapitala .Tu se pružaju svi odgovori koji  daju osnov za dalje  projektovanje i prelazak u drugu fazu  investicionog ciklusa .   Izradom  IDEJNOG  PROJEKTA  dobijamo  projektne i tehničke uslove   za dobijanje  energetske saglasnosti - nadležne elektrodistribucije.

Naredni koraci su :

·         izrada GLAVNOG PROJEKTA
·         Instalacija  SOLARNE ELEKTRANE ,
·         a  posle izvršenog TEHNIČKOG  PREGLEDA od strane nadležne Elektro distibucije
·         dobija se UPOTREBNA DOZVOLA i REŠENJE O PRIKLJUČENJU na elektro- energetski sistem.
·         Na kraju se sačinjava UGOVOR  sa JP EPS  o kupoprodaji električne energije.
·         Osim saglasnosti i rešenja potrebno je dobiti i STATUS POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA elektične  energije kod resornog ministarstva  , uz  prilaganje bankarske garancije!

Održavanje solarne elektrane

Solarna elektrana je sistem koji je načinjen od  brojnih elemenata sa garantnim  i pouzdanim radom !

Veoma važna komponenta (od presudnog značaja za investitora ) za stabilnost rada elektrane je

·         NADZOR I PRAĆENJE  radi brzog i efikasnog uočavanja svih nepravilnosti i poremećaja u radu
·         Stalni MONITORING I HITNO REAGOVANJE u slučaju kvara.


Osiguranje elektrane

Ono što treba imati na umu i treba uzeti u obzir  je i osiguranje solarne elektrane , a pre svega u sledećim slučajevima :

·         direktni i indirektni udar groma
·         olujni vetrovi  i gradonosne padavine
·         požar i zemljotres
·         krađa kao i osiguranje prema trećiim licima

Vrednost osiguranja se kreće između 2-3% od vrednosti investicije na godišnjem nivou , a zavisi od snage elektrane , vrste rizika osiguranja kao i od  različitih ponuda osiguravajućih kuća.

Subvencije države 

Garancija otkupa od strane države Republike Srbije sa garantovanim otkupnim cenama definisane su Uredbom  (februar  2013 god.)  o merama podsticaja za proizvodnju električne energije korišćenjem OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE )  i  kombinovanom proizvodnjom eletrične i toplotne energije .  Ugovor o otkupu električne energije se zaključuje na period od 12 godina i tokom čitavog perioda trajanja ugovora, nadoknada za otkup  je garantovana . Ovakva forma u vidu subvencija prilikom otkupa „ZELENIH“ kilovata,  pruža sigurnost investitoru  za potpun period  otplate investicije i 100% amortizaciju solarne elektrane  pre navršavanja okončanja ugovora. Nakon završetka ugovora kao proizvođač el.energije vlasnik elektrane sam bira najpovoljnijeg ponuđača za otkup njegovih kilovata.

 U mnogim evropskim zemljama postoji otvoreno tržište za kupovinu i prodaju ovakvih vidova energije i očekuje se usaglašavanje sa  Evropskim propisima kao i liberalizacija  uslova poslovanja u ovom domenu!